0973 599 688

Kết quả thử nghiệm & Chứng nhận sản phẩm


 

 số: 02 - N1609.60 ( Barrier expK-osmos )

 

 

 

 

số: 02 - N1609.61 ( Barrier expert Compex )

 

 

 

 

 

 

 

CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

 

Các sản phẩm lọc nước của Barrier đạt Chứng nhận con dấu vàng WQA:

Water Quality Association – WQA, một tổ chức có uy tín hàng đầu thế giới kiểm định về chất lượng nước, hoạt động phi lợi nhuận trên toàn cầu.

 

Chứng nhận WQA: Water Quality Association - WQA, một tổ chức có uy tín hàng đầu thế giới kiểm định về chất lượng nước, hoạt động phi lợi nhuận trên toàn cầu

 

Công nghệ lọc nước của Barrier đạt Chứng nhận con dấu vàng WQA: Water Quality Association - WQA, một tổ chức có uy tín hàng đầu thế giới kiểm định về chất lượng nước, hoạt động phi lợi nhuận trên toàn cầu